ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นตามภารกิจของสำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งมีมีภาระหน้าที่ในการเสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนหลักการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ, จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษด้านมลพิษทางน้ำ , จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการ ควบคุม แก้ไขภาวะมลพิษทางน้ำ ฟื้นฟูและประเมินความเสียหายของแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำ, เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ำ, ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ, พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ำ, เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำ, ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โดยระบบนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานและเพื่อเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ และฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน สะดวกในการค้นหาและเรียกดูและวิเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการปฏิบัติการฉุกเฉินทางทะเล โดยเฉพาะข้อมูลการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน และกรณีเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฐานข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐบาลดิทัล (Digital Government) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อประชาชนเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ข่าวสารสิ่งแวดล้อมทางทะเล
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 24 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564
 • สถานการณ์ ทช. ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564